is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kaiserswerth, hare reorganisatie van het gesticht in Harley Street waren niet onopgemerkt voorbij gegaan; er was iets in haar optreden, dat bij wie haar kenden of van haar werk hoorden, de overtuiging wekte, dat groote dingen van haar konden worden verwacht. Men was echter verre van zeker, dat zij de haar toegedachte taak zoude willen aanvaarden. Het was niet enkel een levensgevaarlijk werk, maar een werk, dat bloot stelde aan scherpe en onwelwillende critiek van het toen volstrekt ongehoorde feit, dat eene vrouw van hoogen rang en fijne beschaving zich zoude beschikbaar stellen voor den hospitaaldienst; want bij allen naijver op de handhaving der nationale eer was hij, die die nationale eer dan moest handhaven, de gewone soldaat, bitter weinig in tel; en het was een werk, waarbij bovendien veeleer tegenwerking dan steun was te wachten van de zijde der plaatselijke militaire autoriteiten, die tot nog toe van een uitzenden van verpleegsters niet hadden willen hooren. Den 15den October, niet wetende, dat Florence Nightingale zich juist dienzelfden dag uit eigen beweging aan dezen arbeid had gewijd, schreef Mr. Sidney Herbert haar: „Gij zult in de nieuwsbladen reeds hebben gelezen, „dat er in de hospitalen te Scutari groot gebrek aan „verpleegsters heerscht. In het gebrek aan medische „hulp, aan verbandmiddelen, ligging en kleeding, waarover verder nog wordt geklaagd, moet, zoo het al ooit „heeft bestaan, thans reeds zijn voorzien; want het