is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ver als het dienstbaar kan zijn aan het doel; maar die „dingen hebben wel beschouwd toch eenen diepen zin „en zijn in ieder geval van het hoogste aanbelang voor „wie zich ook bekommeren om uw persoonlijk wel„zijn.... Ik ben verzekerd, dat gij in deze zaak met „wijsheid zult weten te besluiten. God geve, da» het „zij overeenkomstig mijn hopen en wenschen."

De ontvangst van dezen brief, waarin haar werk en de middelen om het te volbrengen zoo helder werden afgebakend, scheen Florence Nightingale eene goddelijke bevestiging van de roepstem, die zij in haar hart had hooren weerklinken niet alleen, maar ook reeds gehoor had gegeven, verhaalde zij later. Onverwijld ging zij nu over tot het nemen der noodigste voorbereidingsmaatregelen , allereerst het aanwerven van geschikte verpleegsters om haar naar Scutari te vergezellen, van het gereedmaken eener uitrusting voor die allen, van het inwinnen van alle verkrijgbare inlichtingen aangaande klimaat, leefregel, inrichting der hospitalen en wat niet al. Zij deed het, niettegenstaande , ten einde zoo snel mogelijk reisvaardig te zijn, met de dagen, ja met de uren moest worden gewoekerd , met eene onverstoorbare kalmte van geest. „De Regeering gaat eenen staf verpleegsters naar Scutari „zenden en Miss Nightingale zal dien aanvoeren," schreef eene vriendin, die haar in die dagen behulpzaam was. „Niemand is zoo goed berekend voor dit werk als