is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„zoo gemakkelijk alsof het Engelsch ware. Zij heeft „alle Europeesche landen bereisd en is den Nijl opgetrokken tot aan de verste cataract. Zij is jong, ongeveer „zoo oud als koningin Victoria, bevallig, vrouwelijk in „haar optreden, rijk en algemeen geacht en bemind." Ter geruststelling van hen, die mochten meenen, dat eene jonge dame met zooveel voortreffelijkheden zeker wel eene ongehoorzame dochter zoude zijn, werd er dan nog met nadruk aan toegevoegd: „dat haar liefste „plaats was de huiselijke kring en dat haar plan de „goedkeuring wegdroeg harer bewonderende ouders, „wien zij in alles onderworpen was." Iemand, die haar wel kende, schilderde haar om dezen tijd in een vertrouwelijk schrijven als iemand, „die God heeft voorbestemd tot groote dingen. Men behoeft haar maar te „hooren spreken, zelfs nog zonder tot haar te hebben „opgezien, om te gevoelen, dat zij een buitengewone „persoonlijkheid is. Zij is eenvoudig, verstandig, vriendelijk en welwillend. Zij is rijzig van gestalte en mat „van tint. Haar gelaat is uiterst aantrekkelijk en het „beste daarin is het stralende zieieleven, dat hare „wezenstrekken zoo heerlijk verlicht. Er is niets liefe„lijkers denkbaar dan haar glimlach, die is als een zonnige „zomerdag."

Haar naam gaf natuurlijk aanleiding tot tal van woordspelingen; de verpleegsters, die haar zouden vergezellen, werden door het volk nachtegaaltjes geheeten en

9