is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een goederenkantoor gevestigd, zoodat particuliere zendingen aan het leger zelden of nooit hare bestemming bereikten, meest onopgezonden bleven liggen en verloren gingen.

Florence Nightingale gevoelde hare geheele ziel in opstand komen bij het aanschouwen van een lijden, dat haars inziens slechts het gevolg was van routine en sleur, van gemis aan eene behoorlijke administratie. Zij begreep daarom, dat zij niet mocht opgaan in de zorgen van het oogenblik, noch persoonlijk zich wijden aan de verpleging der ongelukkige slachtoffers van het heden; maar dat zij voor de toekomst het kwaad in den wortel moest aantasten en onverwijld overgaan tot de invoering van een stelsel van hospitaal-administratie, dat tooneelen, als waarvan zij thans getuige was, voor goed onmogelijk zoude niaken. De officiëele positie, waarmede zij door de Regeering was bekleed, wist zij met de meeste beslistheid te handhaven tegenover onbuigzame reglementen en gevestigde tradities. Met vaste hand verscheurde zij den dichten sluier van achterhoudendheid en verheimelijking, waarmede de plaatselijke autoriteiten den feitelijken toestand voor de Regeering verborgen hadden gehouden. Haar rang gaf haar het recht van directe correspondentie met het Departement van Oorlog te Londen en met den bevelvoerenden generaal op het slagveld, lord Raglan. Onbeschroomd legde zij in die correspondentie, die zij terstond begon, den vinger op