is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te wijten, dat de graven niet diep genoeg waren gegraven, zoodat de lucht om het hospitaal door en door verpest was. En weinig minder treurig dan het lijden der choleralijders was het lijden van hen, die inkwamen met bevroren ledematen. De winter aan de Krim pleegt ongewoon streng te zijn en de soldaten, die voor Sebastopol lagen, hadden geene andere uitrusting dan linnen en katoen , niets van wol. De kleederen vroren hun dikwijls gedurende den slaap aan het lichaam vast en moesten stuk voor stuk worden los gemaakt van het naakte vleesch; bij het ontdoen der schoenen kwamen steeds de teenen mede, hoe voorzichtig wij ook te werk gingen, schrijft eene der zusters. In die treurige dagen scheen Florence Nightingale de gave der alomtegenwoordigheid te bezitten. Steeds was zij ter plaatse, de patienten bemoedigend als deze tegen eene operatie of amputatie opzagen en dit met te meer recht, omdat men in die dagen nog weinig gebruik maakte van chloroform of andere verdoovende middelen; den in uitputting wegzinkenden met het uiterste geduld eenig voedsel toedienende; de stervenden vertroostende en in hare innige vroomheid wijzende op eenen nieuwen hemel en eene nieuwe aarde. Zij ving den laatsten groet aan vrienden en verwanten op; belastte zich met het overmaken van den laatsten spaarpenning, van een laatste aandenken aan vrouw en kind en wist dan nog tijd te vinden om den weduwen

tevens te melden, welke maatregelen zij moesten nemen

10