Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nachtverpleging was nog niet ingevoerd. Vaste verloftijden kende men niet; bezoek werd slechts bij hooge uitzondering toegelaten. In het St. Thomas-gasthuis, bij de opleiding der zusters, handhaafde Mrs. Wardroper eene ijzeren tucht. „Het leven eener verpleegster is een „moeilijk leven, een leven van zelfverloocheningplacht zij te zeggen, „en daarom moet zij streng worden geschoold. Slechts weinigen zijn er tegen bestand; „groote wilskracht en volharding worden er toe ver„eischt." Geene de minste afwijking van de toen nog zoo ongewone dracht eener uniformkleeding werd door haar geduld: eenige woorden te hebben gericht tot een der studenten met wie men een deel der academische lessen volgde, werd nog jaren lang onverbiddelijk en op staanden voet met ontslag gestraft; en moest het worden in eenen tijd, toen coëducatie nog door zoo velen eene bedenkelijke zaak werd geacht, terwijl in het belang der zaak iedere aanleiding tot ergernis en opspraak niet zorgvuldig genoeg kon worden vermeden.

Voortdurend trachtte Florence Nightingale het leven harer kinderen, zooals zij hare zusters noemde, zooveel doenlijk te veraangenamen door het in toepassing doen brengen van iedere nieuwe vinding op hygiënisch en sanitair gebied, door het verzachten der strenge regels naarmate de verandering der tijden in de laatste vijftig jaar dat mogelijk maakte, door het zenden van bloemen in zomertijd en van groen in de Kerstdagen,

Sluiten