is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de proefzusters af en toe eenige dagen van ontspanning te bezorgen op de schoone landgoederen harer verwanten; maar meest gewaardeerd waren toch de brieven, die zij bij tijd en wijle tot de gesamenlijke zusters richtte en waarvan er nog verscheidene als heilige relieken in het St. Thomas-gasthuis worden bewaard. Steeds trachtte zij daarin de meisjes te verzoenen met de harde werkelijkheid, zoo verschillend van de poetische en romantische voorstelling, die zij zich tehuis, dweepend met verhalen aangaande Florence s werkzaamheid in de Krim, daarvan hadden gemaakt, met de strenge tucht, die Mrs. Wardroper wel handhaven moest, omdat op de Nightingale-zuster, bestemd als zij was om later zelve hervormend en reorganiseerend op te treden, geen schijn van verdenking of schaduw van blaam mocht rusten. „Tot eene grootsche „taak is men niet zoo dadelijk bekwaam, betoogde zij telkens op nieuw. „Tucht, zelfbeheersching en „oefening moeten ons tot eene tweede natuur worden, „zoodat wij steeds bereid zijn bij dag en bij nacht, „leder werk, iedere gedachte zelfs drukt zijnen stempel „op ons karakter, in ons proefjaar vooral. Stipte gehoorzaamheid blijft het wachtwoord Langs dien

„weg leert God ons allengs Zijnen weg te gaan en niet „onzen eigenen. Bidt voor mij, opdat ik dat ook nog „leere op mijnen ouden dag." Steeds bleef zij de zusters wijzen op den adel van haar werk. „Houdt de