is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„eer van uw vak hoog. Laat uwe banier ongerept

„blijven, de koninklijke banier der krankenverzorging

„De oude Romeinen waren in menig opzicht onze „meerderen; maar ontferming over zieken en zwakken „was hun vreemd. Die is eerst gekomen met het „Christendom. Christus Zelf is de grondlegger van „ons vak . . .."

Menig warm gesteld beroep bleef Florence Nightingale ook doen op de jonge vrouwen van Engeland, haar wijzende op tle ziekenverpleging als haars inziens het nobelste werk, dat voor haar was weggelegd „Wij „hooren zoo veel van ledige handen en ledige harten," schreef zij, „en misschien wel nergens meer dan hier „in Engeland. Heel Engeland weerklinkt van de leus: „een doel voor de vrouw! arbeid voor de vrouw! „Waarom zijn er dan zoo weinigen om het werk, dat „voor de hand ligt, te doen?.... Hier is gesalarieerde arbeid en overvloed daarvan en toch is er „gebrek aan vrouwen om dien overvloed ter hand te „nemen .... Velen meenen, dat de eigenschappen en „kundigheden, voor eene goede verpleging van kranken „vereischt, der vrouw zijn aangeboren, of dat dit alles „wel van zelf komt in tijd van nood. Tot dezulken „zeg ik, zendt ons zulke geniale vrouwen toe, hoe „meer hoe liever, want zulke wonderbare vrouwen „kunnen wij best gebruiken.... Onder mannen, — „en onder vrouwen ook wel, — meent men vaak, dat