is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„wie om eene ongelukkige liefde treurt, een levensdoel „zoekt, of eenigen algemeenen tegenzin of ongeschikt„lieid voor ander werk bezit, nu juist bijzonder geschikt „is voor ziekenverpleegster.... Maar het verplegen van „zieken is geen liefhebberijwerk. Om dat naar behooren „te doen is noodig vakkennis, practische oefening, „zelfverloochening, tucht en ijver tot den dienst van „den Oppersten Meester uit de zuiverste beweegredenen. „De ziekenverzorging is een deel van de praktijk der

„Christelijke Kerk en is dat altijd geweest lk heb

„wel eens hooren beweren, dat ziekenverplegen is werk „voor vrouwen uit den lageren stand. Maar zoude men „dan ook willen zeggen, dat schilderen of beeldhouwen „het deel is van eenen bepaalden stand? Waarom „zoude juist het vak van ziekenverplegen aan eenigen „bepaalden stand gebonden zijn? Zoude iemand dur„ven volhouden, dat God in Zijne kranken alleen „gediend wil zijn door vrouwen uit den lageren „stand?" En wat betreft de destijds opgeworpen vraag omtrent het al of niet geschikt zijn van de vrouw voor de uitoefening van een vak, van een beroep, hetzij dan dat van geneesheer of eenig ander, waarschuwde zij met nadruk tegen het „luisteren naar „stemmen, die eenerzijds opwekken om tot eiken prijs „hetzelfde te willen als de man; en anderzijds raden „om na te laten wat men bij machte is te doen, „alleen maar omdat het eenmaal, ouder gewoonte, als