is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„mannenwerk wordt beschouwd. Voorwaar, zeg ik u, „iedere vrouw moet het allerbeste werk, waartoe zij in „staat is op Gods aarde werken zonder acht te geven „op welke van deze beide roepstemmen ook. Want in „den grond der zaak is dat niets anders dan vragen: „wat zal men er van zeggen. Niemand heeft nog ooit „groot en nuttig werk volbracht, die daar naar vroeg. „Doe het goede, dat er te doen is, of men het al „onvrouwelijk vindt of niet. Ga uwen weg zonder „omzien en doe het werk, waartoe God u roept, in ..allen eenvoud en oprechtheid des harten."

Opmerkenswaardig is het zeker, dat in 1859, juist om den tijd, dat Florence Nightingale hare opleiding van verpleegster begon en eene hervorming van het verplegingswezen in gang bracht, de Edinburgsche hoogleeraar Joseph Lister, de uitvinder der antiseptische verbandmethode, waaraan de moderne heelkunde haren grondslag dankt, zijn beroemd standaardwerk Early Stages of Inflammation in het licht gaf; en dat in 1875, toen het eene ziekenhuis na het andere werd gereorganiseerd volgens de methode door Miss Nightingale aangegeven, Lister zijn Theory of Fermentative Changes openbaar maakte, waarvan de toepassing onder het oude systeem eene volstrekte onmogelijkheid zoude zijn geweest. Wat de samenwerking van wetenschap en vakkundige verpleging vermag, blijkt wel best daaruit, lezen wij in de His-