is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teressen in fabrieken en werkplaatsen onder wier aandacht het enkele eenvoudige hygienische waarheden wilde brengen; want de gezondheidsleer ging Florence Nightingale nog ver boven de ziekteleer, hygiene neer nog dan verpleging was haar doel. „Wie het verloop „eener krankheid in een ziekenhuis, — of in een ge„zin, -- opmerkzaam gade slaat," heet het in dit werkje, „wordt getroffen door het groote feit, dat de kentee,.kenen van lijden, die gewoonlijk worden beschouwd „als onafscheidelijk van de kwaal, zeer dikwijls geene „kenteekenen zijn van de krankheid maar van heel iets „anders; van gebrek aan frissche lucht, aan licht, aan „warmte, aan rust, aan reinheid, aan ongenoegzame „zorgvuldigheid en regel in de voeding, misschien „wel aan al deze dingen te zamen. En dat geldt „even goed van gezinsverpleging als van gasthuisver-

„pleging Het herstellingsproces, waar de Natuur

„zich van bedient en dat wij ziekte noemen, is dan „gedwarsboomd door ons gebrek aan noodige kennis, „aan de noodige aandacht in het een of ander opzicht; „en pijn, lijden en onderbreking van het herstellings„proces treden in. Als een lijder het koud heeft, of „zich flauw gevoelt, of wee wordt als hij voedsel tot „zich neemt, of doorligt, dan is dat meestentijds niet toe „te schrijven aan de ziekte, maar aan eene fout in de „verpleging. Gewoonlijk verstaat men onder verplegen: „medicijnen toedienen; maar men moest er onder ver-