is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„staan: toepassing van frissche lucht, warmte, reinheid, „stilte, goede keuze en toediening van voedsel, en dat „alles op zoodanige wijze, dat van den lijder een

„minimum van inspanning wordt gevorderd De

„ziekenzorg, zooals die thans in toepassing wordt gebracht, „schijnt er als op berekend om ongedaan te maken, „wat God bedoelde dat krankheid zijn zoude, namelijk „een herstellingsproces, het middel door de Natuur „gebezigd, om weg te doen wat strijdig is met de gezondheid, het middel door haar aangewend om genezing

„aan te brengen Als men mij vraagt, is dit of

„dat ziektegeval een herstellingsproces? Of wel, kan „die of die ziekte verloopen zonder pijn en lijden? Dan „zeg ik in alle nederigheid: ik weet het niet. Maar „als eerst is weggenomen die pijn en dat lijden, die „niet het gevolg zijn van de ziekte zelf, maar worden „veroorzaakt, door het gemis van een dier groote factoren , die voor het herstellingsproces der Natuur onmisbaar zijn, eerst dan kunnen wij met zekerheid iets „weten aangaande het lijden, dat van de krankheid zelve

^onafscheidelijk is De beginselen eener goede

„verpleging worden bij de verzorging van gezonden niet „minder miskend dan bij die van kranken. Dezelfde „wetten van gezondheid en verpleging, want in werkelijkheid zijn beide één, gelden voor kranken en „gezonden; die wetten te schenden heeft bij die laatste „alleen maar niet zoo ernstige gevolgen, en dat gaat