is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de hulpbehoevenden door ouderdom en anderszins, „werden er verzorgd, zoo het ten minste verzorgd worden „mocht heeten, door arme vrouwen, die daartoe werden „afgezonden uit het stedelijk werkhuis; maar de nog bruikbare vrouwen bezigde men in het werkhuis zelf voor ren„deerenden arbeid. Alleen vrouwen, waar zedelijk, geestelijk, of lichamelijk iets aan haperde, werden voor het „gasthuiswerk gekozen; en in eene havenplaats als Liver„pool staat dat soort van vrouwen al bijzonder laag. „Haar arbeid werd gecontroleerd door een klein aantal „bezoldigde maar ongeschoolde gemeente-ambtenaren. „Des nachts gingen politie-agenten de zalen rond om „orde te houden; die zalen, waar de patienten te ziek, „of te zwak waren om overlast te geven, werden des „avonds eenvoudig afgesloten, zonder dat iemand het „verdere van den nacht er naar omzag." Florence Nightingale raadde tot de aanstelling van Agnesjones, eene der eerste leerlingen harer opleidingsschool, als Superintendante der inrichting. Agnes Jones was nog jong, zeer schoon en zeer vermogend. „In den winter „van 1855," schrijft zij, „gevoelde ik het eerst dat ver„langen naar ernstig werk, dat maar geene bevrediging „vinden kon. Hoe wenschte ik toen, dat ik bekwaam „genoeg ware om mede te trekken met de zusters, die „naar de Krim gingen! Ik hoorde haar bespotten en „veroordeelen; maar desniettemin vereerde ik haar in „het diepst mijner ziel en ik was zeker, dat zij zouden