is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

practische ervaring. De Engelsche Regeering raadpleegde haar bij voortduring in zake de na den Krimoorlog ter hand genomen reorganisatie van den gezondheidsdienst in de kazernes, waar ook nog in vredestijd jaarlijks op iedere duizend soldaten 17 sterfgevallen plaats hadden tegen 8 op iedere duizend burgerlijke ambtenaren; terwijl men destijds meende te mogen aannemen, dat van iedere twee soldaten, die in de kazerne stierven, één sterfgeval was veroorzaakt door oorzaken, die met gepaste zorg hadden kunnen zijn voorkomen. Karakteristiek is het zeker, dat toen, onder Florence Nightingale's invloed, nog moest worden gebroken met de oude gewoonte om iederen Britschen soldatenvoet te laten passen in éénen vorm van laars en dat den schoenenleveranciers voor het leger order werd gegeven om naar verschillende maten te werken, — een maatregel, die eene groote kwelling voor den soldaat wegnam. Ook hier was lord Sidney Herbert weder de groote leider, de uitvoerder der door Florence Nightingale aangegeven hervormingen in de leger-administratie. Toen bij zijn overlijden, in 1861, openlijk hulde werd betuigd aan het vele, dat hij in samenwerking met den oppersten legeraanvoerder, den hertog van Cambridge, ten bate van het leger had tot stand gebracht, werd door lord Palmerston, destijds Eersten Minister, openlijk verklaard: „naast deze beiden moet „nog een derde persoon worden genoemd, Miss Florence