is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

184

verklaarde zij zich toen tegen een stelsel, dat haars inziens slechts kon leiden tot verlaging van zedelijk peil bij den militair'). Toen in 1869 de beruchte Act on the Contagious Diseases door het Parlement werd aangenomen, was zij eene der eersten om met Josephine Butler te protesteeren tegen de aanneming dezer schandelijke wet, in het beroemd geworden manifest in de Daily News, dat het uitgangspunt werd van den grooten kruistocht voor éénheid van zedewet, die zich over geheel Europa heeft verspreid en die ten gevolge heeft gehad, dat de wet op 16 Maart 1886 weder door het Parlement werd ingetrokken zonder dat er over werd gediscussieerd. — Eene overtuigde aanhangster van het beginsel van staatkundige gelijkstelling van man en vrouw was zij ook. „Ik kan er „geen reden voor geven," antwoordde zij, toen iemand haar naar de reden daarvan vroeg. „Ik weet alleen „maar, dat het voor mij als van zelf spreekt, eigenlijk „een axioma is, dat ieder gezinshoofd, ieder, die be„lasting betaalt, stem behoort te hebben aangaande de „wijze waarop wordt omgegaan met de gelden, die hij „of zij heeft helpen opbrengen omdat dit samenhangt „met de meest wezenlijke belangen van ieder men„schelijk wezen"2).

') Josephine Butler. Personal Reminiscences of a great Crusade, pag. 4.

-) Woman's Franchise. March. 1908.