is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op haren zeven en tachtigsten geboortedag, vijftig jaren na haren terugkeer van de Krim naar Engeland, werd Florence Nightingale door de stad Londen het Eereburgerschap aangeboden en werd zij door den koning van Engeland begiftigd met de Order of Merit, eene der allerhoogste onderscheidingen in Engeland, die daar nog nimmer aan eene vrouw was verleend. Zoo afgezonderd had zij de laatste jaren binnen hare ziekenkamer geleefd, dat het groote publiek bij die gelegenheid als met zekere verwondering vernam , dat zij nog leefde. Desniettemin is haar naam bekend, geëerd en geliefd bij haar volk als die van weinigen het ooit is geweest. Op treffende wijze komt dit telken male op nieuw aan het licht. Zoo verhaalde eene der Engelsche afgevaardigden op het Internationaal Congres voor Vrouwenkiesrecht te Amsterdam, dat in het voorjaar van 1908 Engelands Eerste Minister verklaarde, niet te meenen, dat de begeerte naar het bezit van politieke rechten bij de vrouwen zoo algemeen was, als men het wel wilde doen voorkomen. Hij werd daarop uitgenoodigd, eene der groote openbare samenkomsten ter bespreking van Vrouwenkiesrecht te komen bijwonen; maar de Minister antwoordde, daartoe ontbrak hem tijd en gelegenheid. Toen nu de Minister niet tot de vrouwen wilde komen, besloten de vrouwen tot den Minister te gaan. Op 13 Juni 1908 bewoog zich een onafzienbare stoet door de straten van