is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en bijgebouwd, was hij steeds vergezeld van ééne of meer zijner dochters, die van hem leerden oog te hebben voor het romantische natuurschoon van het eenzame landschap en door hem werden ingewijd in de geschiedenis der streek, met hare sagen en overleveringen, met de dichterlijke inkleeding daarvan door Walter Scott en anderen. Maar wat de geestesontwikkeling der zes zusters en drie broeders meer nog dan dit alles in breede banen heeft geleid, dat was de zorg, waarmede John Grey zijne kinderen, ook zijne dochters, reeds vroegtijdig deed deelen in zijne warme belangstelling in de groote reformatorische bewegingen van dien tijd: de invoering der eerste Reform bill ter uitbreiding van kiesrecht, de emancipatie der Dissenters, de afschaffing van slavenhandel en slavernij, den strijd voor het beginsel van vrijen handel. Gastvrij van aard als hij was, placht hij voortdurend tal van belangwekkende tijdgenooten te zijnent te ontvangen. Van haren meisjestijd kenmerkten Josephine en hare zusters zich dan ook door eene groote mate van algemeene ontwikkeling, door eene levendige belangstelling in sociale vraagstukken, in wetenschap en kunst, door aangename en gemakkelijke omgangsvormen.

„Als ik in herinnering naar dien tijd terug ga," schreef Mrs. Butler in later jaren, „dan is het mij, „alsof het een tijd van enkel zonnige zomerdagen was." Maar hoe zij ook mocht genieten van het vrije buiten-

13