is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„delijk mij de genade werd geschonken om mij op te „heffen evenals Jacob tot eene worsteling met dat „Geheimzinnig Wezen, eene worsteling waarvan de „uitslag leven of dood beteekenen moest. En voor de „zooveelste maal ging van de aarde naar den hemel de „zielekreet: „O God, wie zijt Gij ? Waar zijt Gij ? „„Waarom is het aldus met het schepsel, dat Uwe „„hand heeft geformeerd?"

„Ik doorworstelde dien strijd, die gedachten, alleen, „in de eenzaamheid, in de diepte van het dennenbosch „om onze woning of op de helling van eenen afgelegen heuvel, nedergezeten tusschen thijm en heidekruid te midden eener stilte enkel verbroken door „den roep van een vogel, door het gegons van een „bij, door het blaten van een lam. Uren, dagen, ja „weken bracht ik aldus door, zoekende naar antwoord „op de vragen, die mijne ziel beroerden. Als ik er „thans aan terug denk, dan gevoel ik, dat die crisis „slechts had kunnen uitloopen op eenen geestelijken „dood, als de Heiland mij bij die worsteling niet iets „had medegedeeld van die kracht, die Hem Zeiven „ondersteunde in dien nacht van lijden in Gethsémané, „toen zijn zweet werd tot druppelen bloeds, die op de „aarde vielen. De overwinning kwam niet spoedig en „werd niet gemakkelijk behaald. De strijd moest later „van nieuws worden gestreden , toen ik het menschelijk „lijden, dat ik nu nog maar voorgevoelde, in werke-

13*