is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schaduwzijden voor haar had. „Ik had eenen innigen „familiekring en het vrije buitenleven prijs gegeven," schrijft zij, „om mij op te sluiten in eene stad en om „te verkeeren in tenen academischen kring, die toen „nog nagenoeg uitsluitend uit ongehuwde mannen bestond. Destijds was Oxford nog niet, wat het is „geworden sedert professoren en gegradueerden er „huwen en er zich vestigen met hun gezin, sedert „vrouwen er de colleges bezoeken en het gezelschaps„leven er voor allen toegankelijk is. Toen ik er „aankwam, bestond er om zoo te zeggen geen gezins„leven te Oxford, hetzij dan in de gezinnen der directeuren van eenige der hoogescholen, die echter met „hun gezin geheel teruggetrokken binnen de muren „dier colleges leefden. Betrekking tusschen den „academischen kring en het verdere deel van de bevolking der stad bestond er ook niet. Zulke omstandigheden leiden naar al te licht tot een vooropgesteld „oordeel over allerlei zaken, tot eene soort van verheerlijking van de denkwijze van den man, tot eene „opvatting der dingen, die zuiver conventioneel is.1)

„Op de gezellige avondbijeenkomsten in onzen salon „werd veel besproken. Het gesprek was dan eens „ernstig en zwaarwichtig, dan weder levendig en geestig, „en liep over alle denkbare onderwerpen. Ik was er

') Souvenirs et Pensees, pag. 39.