is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„man toch tot zwijgen en tot strikte onthouding van „alle inmenging. „Een dergelijk vraagstuk in bespreking brengen zoude enkel kunnen schaden," verklaarde hij. „Het is altijd gevaarlijk om slapende „„honden wakker te maken." Ik ging weder heen; „verbaasd en ontmoedigd. Maar toch, al mijn vrouwelijk „gevoel kwam in opstand tegen zeker soort van opvattingen, die in de maatschappij nu eenmaal gangbaar „zijn ; en alleen God en mijn trouwe levensgezel weten, „hoe ik toen heb geleden. Van allerlei kwam bovendien nog bevestigen, wat ons hart reeds als waarheid „had erkend. Eene jonge moeder werd gevangen ge„nomen wegens kindermoord. De vader, na zijne „belofte tegenover de ongelukkige te hebben verbroken, „had haar eenvoudigweg vergeten en zette zijn lev^n „in de maatschappij gemakkelijk voort onder bedekking „van dat stilzwijgen, dat de wijzen te Oxford zoo „hoogelijk aangeprezen, — dat stilzwijgen, dat toch „eigenlijk niet anders is dan medeplichtigheid aan het „gepleegde onrecht. Ik wilde de ongelukkige vrouw „in hare gevangenis bezoeken, haar spreken van God, „die immers het onrecht kende, waaronder zij leed, „en die zich ook over haar ontfermen wilde. Mijn man „verzocht daarop den directeur der gevangenis haar tot „ons te zenden als haar straftijd om was, en wij namen „haar in dienst. Zij was de eerste van zoo vele ongeluk„kigen, die wij met vervolg van tijd onder ons dak opnamen.