is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„was nog ver; maar het kwam nader en de zachte „koelte, die over de bladeren streek, murmelde als „eene belofte voor de toekomst. Maar toen eindelijk „de dageraad aanbrak, zag ik duidelijker dan ooit te „voren den hoogen muur van vooroordeel, die in onze „maatschappij op een basis van leugen is gegrond, en „daarachter eene wereld van droefheid, van leed, van „onrecht en van misdaad, waarvan men niet mocht „gewagen, — zelfs niet fluisterend, — en die, naar „het mij voorkwam, geen menschenmacht kon bereiken

„en verlichten En dan verkeerde ik weder als

„naar gewoonte onder mannen van hooge beschaving „en geestesontwikkeling, vaster dan ooit besloten om „over deze dingen met menschen zeer weinig te spreien, maar zeer veel met God."

Van den beginne vond Mrs. Butler in haren echtgenoot eenen vasten steun. „Het beginsel van gelijkwaardigheid der beide seksen, van gelijkheid van zedewet „voor man en vrouw, was hem als van nature eigen," schrijft zij. „Hij behoefde nimmer voor dat denkbeeld „te worden gewonnen. Zijne opvattingen op dit punt „waren gevormd, vast en helder. Ik streed mijnen „strijd aanvankelijk meest in stilte; maar als ik er met „mijnen echtgenoot over sprak, werd de duisternis „steeds verlicht. Wat mij in dien tijd van onzekerheid „het krachtigst ondersteunde, dat was, hoe vreemd „het schijnen moge, niet de kracht der argumenten,