is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„er inademde was kil en nat, als van een put en de „miasmen, die opstegen uit de stilstaande poelen als „het water weder afzakte, waren nog erger." Telkens moest zij voor maanden de ongezonde stad ontvluchten om dan met hare kinderen bij haren vader buiten op Dilston te vertoeven. Maar op den duur bleek zelfs een tijdelijk verblijf te Oxford onmogelijk voor haar. Het was voor haar en voor haren echtgenoot eene groote teleurstelling den academischen werkkring te Oxford te moeten verwisselen met eene predikantsplaats op het land, te Blackheath. In 1857 werd George Butler echter reeds tot zijn groote voldoening benoemd tot v i c eprincipal aan de hoogeschool te Cheltenham. De betrekking was naar Engelsche gewoonte zeer hoog gesalarieerd, wat Mrs. Butler te meer waardeerde, omdat haar vader om dezen tijd zware geldelijke verliezen had geleden. „Het verblijf te Cheltenham", verhaalt zij, „deed ons „veel goed; mijne gezondheid herstelde zich daar weder „en onze materiëele moeilijkheden kwamen er door aan „een eind. Wij hadden een groot huis en verscheidene „studenten woonden bij ons in. Mijn echtgenoot zag „in lichaamsoefening een zeer wezenlijk bestanddeel „van eene goede opvoeding der jeugd," voegt zij er nog aan toe; en eigenlijk was zij met hem er trotsch op, dat de beste kampioenen van de geheele hoogeschool, wat betreft lichaamsspelen, voortkwamen uit haar huis. De problemen, die haar in Oxford zoo pijnlijk hadden