is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vast gehouden, werden tijdelijk verdrongen door eene warme belangstelling in den oorlog tusschen de Noordelijke en de Zuidelijke Staten van Noord-Amerika tot afschaffing of behoud van de slavernij, en in den vrijheidskamp der Italianen onder Garibaldi, dien Josephine van nabij kon volgen in de brieven harer zuster, Mrs. Meuricoffre, gehuwd met eenen Zwitser, die aan het hof te Napels eene aanzienlijke betrekking bekleedde. De acht jaren, die Mr. en Mrs. Butler te Cheltenham doorbrachten, waren zeer gelukkige jaren voor hen; maar er kwam een treurig einde aan door den onverwachten dood van hun eenig dochtertje, dat haren ouders bij hunne thuiskomst willende tegemoet snellen van eene hooge trap voor hun voet te pletter viel. „Die beproe„ving , schreef Mrs. Butler later, „gaf een nieuwe richting „aan ons leven en aan onze gedachten. Weken lang „waren wij ontroostbaar. De oorzaak van het verscheiden „van ons kind was oogenschijnlijk een toeval; maar „is er voor het woord toeval plaats in het woordenboek „van hen, die zich zeiven en hunne beminden stellen „onder de dagelijksche hoede van eenen God van Liefde? „Ons leed plaatste ons voor die geestelijke moeilijkheid, „die zedelijke verbijstering, die schrikgestalten, die het „dal van de schaduwen des doods zoo vreeselijk maken. „Dat dal is moeilijk en duister; maar terwijl het voor „sommigen uitloopt op eene ontkenning der goddelijke „ontferming en op schipbreuk des geloofs, worden