is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„anderen er door versterkt en vertrouwen zij, door diepe „ondervindingen geleerd, vaster dan ooit te voren op „Gods onwankelbare liefde."

Mrs. Butler en haar echtgenoot leerden berusten in het leed , dat hen had getroffen; maar het was hun toch eene groote verlichting, dat George Butler in Januari 1866 werd geroepen tot den post van principal aan de hoogeschool te Liverpool en dat zij het huis, waaraan zoo droevige herinneringen waren verbonden, konden verlaten.

„Liverpool", schreef Mrs. Butler in de biografie van haren echtgenoot, welke zij na diens dood in het licht gaf, „Liverpool is een der belangrijkste zeehavens ter „wereld. Grooter tegenstelling is wel niet denkbaar dan „tusschen de bedrijvigheid van deze uitgestrekte stad, „het academisch intellectueel karakter van Oxford en „de kalme rust van een academiestadje als Cheltenham. „De ontzaglijke bevolking, waarbij het buitenlandsche „element overheerschend is, de dokken en entrepots, „verscheidene mijlen gaans lang, de ontelbare inkomende „en uitgaande schepen, de koopwaren en de zeelieden „van alle oorden der wereld, het onophoudelijk „gaan en komen, de botsing van verschillende bentangen , de schitterende weelde naast afzichtelijke „armoede, de groote verscheidenheid van geloofsbe„lijdenissen, uitkomend in een overgroot aantal kerken „en kapellen: dat alles werkt samen om van Liverpool „eene cosmopolitische stad te maken, De hoogeschool