is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En al heb ik tot nu toe alleen gesproken van mij en „van mijnen echtgenoot," gaat zij voort, „zoo moet men „toch allerminst meenen, dat wij beiden alleen ons met „die ernstige zaak bezig hielden; overal in het land „waren vrouwen diep getroffen door die schandelijke „aanranding harer persoonlijke vrijheid en door de schending der zedewet, die in deze bepalingen lag besloten." Reeds in het najaar nog van 1869 vond zij dan ook Florence Nightingale, Harriet Martineau , Priscilla Bright Mac Laren en anderen, waaronder schrijfsters, kunstenaressen van naam en vele Kwakeressen bereid om met haar te stichten The Ladies' National Association, die, na zich vergeefs te hebben gewend tot Parlementsleden en tot invloedrijke geestelijken en leeken, besloot een beroep te doen op het volk zelf. Den 31sten December 1869 verscheen in het dagblad The Daily News het beroemd geworden manifest, waarbij 2000 Engelsche vrouwen verklaarden:

Wij, ondergeteekenden, protesteeren plechtig en met nadruk tegen de door het Parlement aangenomen wetten,

1°. omdat deze wetten, die zoo scherpe inbreuk maken op de wettelijke waarborgen harer persoonlijke vrijheid, welke de vrouwen tot nog toe zoo goed als de mannen hebben genoten, zijn genomen niet alleen zonder voorkennis van het volk maar in hooge mate zelfs zonder voorkennis van het