is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

exemplaren onder predikanten en leden van gemeenteraden. „Wij besteedden over de 2,100 aan de uitreiking „van brochures," ging hij voort, „maar zij werkten niets „uit. Wij stuitten allerwege op eene onverstoorbare „apathie; men wilde ons niet gelooven; men was niet „in beweging te brengen. Op dat oogenblik van crisis „vernamen wij, dat de Vrouwen van Engeland „de zaak ter hand hadden genomen; en toen wij „hoorden van de oprichting van de Ladies' Natio„nal Association, toen voelden wij, dat dit in „Gods hand het werktuig zoude zijn om die gruwelijke „wet uit ons midden weg te doen. De vrouwen van „Engeland zullen haar land van die vreeselijke bezoeking „verlossen; en ik geloof vast en zeker, dat zij daaraan „reeds nu den doodssteek hebben toegebracht. Mannen, „die de vrouwen, welke hierbij in de voorste gelederen „staan, van onkieschheid durven beschuldigen, zijn „den naam van man niet waardig. En wat onze Parlementsleden betreft, tracht hunne onwetenheid niette „vergoelijken; verontschuldig hunne dwaling niet met „te zeggen , dat de wet er als onopgemerkt aan het einde „der zittingen doorging. De stukken, die ons Genootschap hun toezond, de waarschuwende brieven, die zij „hun deden toekomen, laten hun geenen grond van verontschuldiging. Wetende, gelijk ik, als secretaris van „ons Genootschap, het weten kan, wat er al niet werd

„gedaan om hen in te lichten, kan ik niet anders denken

15