is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„onrecht gepleegd door den man; hij is meer dan dat: „als burgers van een vrij volk in de eerste plaats en „als vrouwen pas in de tweede plaats voelen wij ons „gedwongen op te komen voor vrijheid en recht." Vandaar dan ook, betoogde zij nog verder, dat eene groote schare van goede en nobele mannen over de lengte en de breedte van het land mede in opstand kwam tegen zoo veel onrecht, in het gevoel dat zij, dit bestrijdende, ook streden voor hen zeiven, voor hunne vrijheid, voor hunne eer. „Want laat niemand meenen," ging zij voort, „dat deze wetten slechts van toepassing zijn „op de vrouwen, die zich aan ontucht overgeven. Denkt „men dan werkelijk, dat in Engeland eenig man naief „genoeg is om te meenen, dat de waarborgen, die de „wet verleent, alleen bestaan ter wille van de schuldigen? Zij bestaan juist ook in het belang der onschul„digen, die bloot staan aan valsche beschuldigingen, „om hen te beschermen als zij valschelijk beschuldigd „zijn en om het gevaar van valsche beschuldiging af te „weren. En zoude men durven aannemen, dat wij zoo „naief en blind zijn, dat wij niet zien, dat krachtens „deze wet eene onschuldige vrouw valschelijk beschuldigd worden kan? Het is immers maar al te waar, „dat de eer eener vrouw juist behoort tot die dingen, „die het meest aan valsche beschuldigingen bloot staan.... „Dat men het toch begrijpe, dit is eene zaak, waarin „het geheele Engelsche volk is betrokken, want de