is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

235

strijd, dat zij zich beschikbaar stelde. „Misschien is „dit nu juist het groote werk, waar ik sedert jaren naar „verlangde en dat ik van verre zag lichten als eene „glanzende ster," teekende zij in haar dagboek aan. „Maar van nabij gezien schijnt het mij zoo vreeselijk, „zoo moeilijk, zoo stuitend, dat ik er voor sidder. En „hoe met zekerheid te weten, of God mij werkelijk al „of niet roept om het te ondernemen? Dien dag, „waarop dienaangaande alle twijfel wegvalt, waarop ik „zeker weet, dat Hij wel degelijk mij belast met het „uitlokken van eenen opstand , — want niets minder „dan een opstand zal het zijn, — tegen de menschen, „tegen de Regeering zelve, dien dag zal ik aan het „werk gaan met ijver, hoe weerzinwekkend de taak

„anderen schijnen moge."

En die dag kwam, toen zij eindelijk zich uitsprak tegenover haren echtgenoot. „Tot nu toe, schrijft Mrs. Butler; „had ik in stilte gestreden, zonder er toe te „kunnen besluiten mijnen besten levensgezel deelgenoot „te maken van wat mij drukte. Eindelijk echter begreep „ik, dat wij in dezen als in alle andere dingen één „behoorden te zijn. Ik had tot nu toe wel alleen gestreden; maar ik zoude niet alleen kunnen handelen, „als God mij werkelijk tot handelen riep. Het scheen „mij bijkans eene wreedheid toe hem te zeggen, welke „roepstem ik had vernomen, en dat voor mij het oogen„blik om voor het front te komen daar was. Het was,