is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Den geheelen avond bleef ik verder alleen, luisterende „naar het geschreeuw en getier en de ruwe woorden, „die tot mij doordrongen, vol medelijden met die verdwaasde en misleide lieden. Dit waren ook geene „arbeiders; maar gehuurde bravo's en lieden, die geldelijk belang hadden bij de instandhouding van de „meest stuitende van alle menschelijke instellingen. Op „eens kwam de beheerder van het gebouw tot mij, „zeggende: „ik moet hier het licht afdraaien; en u, „„Mevrouw, moet ik verzoeken met mij mede te gaan „„naar een schuurtje dicht bij; dan kan ik den lieden „„naar waarheid gaan zegg-n, dat gij hier niet aanwezig „„zijt." Ik stemde toe om hem niet in ongelegenheid „te brengen; en hetzelfde oogenblik reeds werd het ven„ster, waarnaast ik had gezeten, ingeworpen en vlogen „zware steenen de kamer in. En uur later ongeveer „zag ik onze vrienden terug. Maar zij zagen er treu„rig uit, bedekt met modder, meel en erger dingen. „Professor Stuart vooral had het moeten ontgelden, „die had stoelen en banken naar zijn hoofd gekregen; „maar de wonden waren niet van beteekenis en met „wat pluksel en zwachtels was alles spoedig weder „verholpen."

Dien nacht kon Mrs. Butler nergens onder dak komen. „Het eene hotel na het andere weigerde om mij op te „nemen," lezen wij in een schrijven, dat zij uit Colchester aan hare zonen richtte. „Eindelijk echter kreeg ik