is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„daar verdrijven. Zij hebben het kruis opgenomen, den „smaad en de schande veracht en zij zullen niet aarze„len of terugdeinzen voor wat ook." In hare Personal Reminiscences of a great Crusade brengt Mrs. Butler dan ook warmen en eerbiedigen dank aan zoovelen, mannen en vrouwen, onder wie haar echtgenoot, hare zonen en hare vijf zusters in de voorste rij, die in steeds toenemenden getale zich vormden tot een dichte phalanx om haar heen.

Het einde was dan ook, dat bij de verkiezingen te Colchester en elders slag op slag kandidaten, die als voorstanders van het stelsel van staatsreglementeering optraden, met eene groote meerderheid van stemmen werden overwonnen. Een twaalftal groote Abolitionistische bonden werd binnen korten tijd opgericht, en de Regeering werd als overstroomd met petities, vele uitgaande van arbeiderskringen, en vooral gericht tegen de ingestelde Koninklijke Commissie van Onderzoek, (cf. pag. 226), waartegen van verschillende zijden werd aangevoerd: „dat het groote beginsel, dat tot hier„toe de persoonlijke vrijheid, de eer en de lichamelijke „veiligheid van Engelsche vrouwen zoo wel als van „Engelsche mannen had beschermd tegen de willekeur „van de uitvoerende macht, niet behoorde te worden „verwezen naar eene Commissie: dat dit beginsel behoorde te gelden als een axioma en niet mocht worden „besproken als eene zaak, die voor tweeërlei uitlegging