is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„vatbaar is, tenzij dan in het Parlement zelf, waar „ieder woord, dat gesproken wordt, door de geheele „natie kan worden gehoord." Die commissie van onderzoek, bestaande uit leden van het Hoogerhuis, pairs van Engeland, bisschoppen der Engelsche Staatskerk, enkele leden van het Lagerhuis, benevens hoofdofficieren van leger en vloot, had in Maart 1871 ook Mrs. Butler zelve gehoord. Zij had er tegen op gezien als tegen eene zware beproeving. „Het is voorbij," schreef zij na afloop aan haren echtgenoot, „maar het is nog „moeilijker geweest, dan ik het mij had gedacht. Wat „mij het pijnlijkst trof, dat was de ruwe, minachtende „toon, waarop sommigen dezer mannen spraken over „die arme vrouwen, over de overwonnenen in den „levensstrijd in het algemeen. Zij hadden in handen „en ter tafel een exemplaar van al wat ik over dit „vraagstuk had geschreven en ook geannoteerde extraenten uit mijne toespraken; velen van mijne ondervragers „hadden sommige van die uittreksels heel handig be„werkt in de hoop er mij in te verwarren." Maar een der leden dezer commissie verklaarde toch later: „lk „ben niet gewoon mij van Bijbelsche phraseologie te „bedienen, maar ik kan niets beters zeggen om u een „denkbeeld te geven van den indruk, dien Mrs. Butler „maakte, dan dat de geest des Heeren vaardig over „haar was. De houding en de zegswijzen van Mrs. „Butler hebben de commissie diep getroffen en velen