is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„harer leden beginnen zich eene andere voorstelling te „vormen van wat zij tot nog toe een godsdienstig „vooroordeel noemden." Een ander commissielid verklaarde: „Als dit een voorbeeld is van de kracht van „overtuiging, die over de zedelijkheidsquaesties in het „land heerschende is, dan moeten wij wel achteruit."

De commissie leidde ten slotte tot geenerlei resultaat; twee voorstellen, het ééne tot uitbreiding en het andere tot afschaffing van het stelsel, dus lijnrecht met elkander in strijd, werden door haar ingediend. Naar aanleiding daarvan diende de minister Bruce in 1872 een ontwerp in tot afschaffing der wet en tot hare vervanging door een ander stelsel, dat velen op een dwaalspoor bracht; „want," schrijft Mrs. Butler, „goed „en kwaad waren er zoo door één gemengd, dat veel „scherpzinnigheid en nauwkeurige studie vereischt wer„den om de ware strekking er van te onderkennen." Het was een compromis, waar een compromis niet kon worden aanvaard. Het voorstel werd dan ook, nog eer het in stemming kwam, weder door den minister ingetrokken.

V.

Vele warme medestanders van Mrs. Butler's streven als John Bright, Duncan Mac Laren, Mr. Fowler, Mr. Stansfeld en anderen waren thans leden van het Parle-