is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ment; vele tegenstanders waren reeds weifelend geworden in hunne bestrijding; maar toch scheen de overwinning nog ver en het einddoel, de intrekking der beruchte wetten, nog buiten bereik. In het jaar 1874 scheen al wat reeds gewonnen was, zelfs weder verloren te gaan door den val van het ministerie Qladstone en de ontbinding van het Parlement. Verscheidene warme ijveraars voor de intrekking der wet werden niet herkozen; en de eerstvolgende zittingen van het Parlement werden geheel ingenomen door de behandeling van de vraagstukken, die de oorlogszuchtige politiek van het ministerie Disraëli aan de orde stelde; zoodat voordeabolitionistische beweging bij het groote publiek weinig belangstelling meer over bleef, ook bij hen, die den diepen ernst der zaak hadden gevat. „Bij de groote „verkiezingen werd met onze wenschen nauwelijks meer „rekening gehouden," schrijft Mrs. Butler, „en wij „hielden menige droevige samenspreking." „Maar als „ik nu achterwaarts zie," voegde zij er in later jaren aan toe, „dan dank ik God, dat Hij in Zijne wijsheid „ons de overwinning zoo lang heeft doen verbeiden. „Want wel beschouwd waren de eenvoudige wetswijzi'„ging, of liever de intrekking en de voldoening, die "ons onmiddelijk doelwit waren, slechts een onderdeel „van de groote, wereldomvattende beweging, die Hij „wilde opwekken tot meerder reinheid van alle volken. „Als wij te snel overwonnen hadden, dan hadden wij