is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„zondheid had kunnen wedervaren, is als niets, verge„leken bij het verderf van zeden en van nationaal leven, „dat door het systeem van officieel toezicht wordt gekweekt, in de hand gewerkt en voortgeplant. Dit „stelsel is niet te verontschuldigen; het is eene daad „van uiterste dwaasheid om wettige sanctie te verleenen „aan de losbandigheid van de ééne sekse en aan de „verkrachting van de andere." Maar, zooals hij nog eens herhaalde, van de Regeeringen was niets te verwachten : de vrouwen moesten in deze zeiven voor hare zaak opkomen.

Mrs. Butler bereikte te Parijs, te Lyon, te Marseille dan ook niet veel meer dan dat zij hare denkbeelden openbaar maakte en de gelegenheid verwierf om van alles kennis te nemen, tot zelfs van de geheime werking der zedenpolitie, welke de prefect, Mr. Lecour, haar openlegde met een ijzig, zelfzuchtig cynisme, dat haar ontzetting aanjoeg, en van de treurige toestanden in de vrouwengevangenis St.-Lazare. „Wij klagen al „maar, dat de vrouwen de slavinnen zijn van den man „en dat verdrukking en willekeur haar hebben verjaagd," schreef zij, „maar te Parijs heb ik de keerzijde „gezien en aanschouwd, dat de mannen, die de vrou„wen tot schandelijke doeleinden in slavenketenen hebben „geslagen, in een paar geslachten zeiven nog erger zijn „verslaafd: niet enkel zijn geworden de slaven van hun „eigen verdorven hart, maar van de vrouwen, die zij