is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„tot hunne eigen aangelegenheden zijn weder gekeerd, „zeggen zij: alles goed en wel, maar men moet zich „niet laten meesleepen door zijn gevoel; dit onderwerp „is waard, dat het van verschillende zijden worde herzien. Dat zal het ook worden, dat staat vast. Maar

„het gevoel is ook eene macht in dienst der waarheid

„Te midden der algemeene onverschilligheid is het

„goed ook het gevoel te doen werken Het gaat

„hier om een groot algemeen menschelijk belang, „waarin man en vrouw gelijkelijk zijn betrokken. Zoude „men dus in ernst kunnen meenen, dat het gevoel er „minder mede heeft te doen dan de ziel, dan het zede-

„lijkheidsbewustzijn, dan de wil? Van dit nieuwe

„gezichtspunt bezien kan het vraagstuk worden samengevat in een paar woorden , — een paar woorden uit „vrouwenmond in naam van alle vrouwen, namelijk deze: „wij komen in opstand! Dat is nu wel niet de taal „van de wetenschap, van de statistiek, van de hygiëne; „niaar het is de uitbarsting van een gevoel van afschuw, „dat eeuwenlang door het dwangjuk van het gewettigde „kwaad werd onderdrukt; het is het protest der vrouw, „een angstkreet, een roep om terugkeer tot de godde„delijke wet, een verzet tegen de onreine wetten en „wreede instellingen van menschen."

Dit werkje, de eersteling van eene uitgebreide internationale litteratuur over dit onderwerp, was gelijk Mr. Aimé Hubert, die de uitgave bezorgde, terecht ver-