is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klaarde, een wapenroep, eene uitdaging; en als zoodanig werd het door tegenstanders minachtend ter zijde geschoven: met het gevoel eener vrouw, die in opstand kwam, kon immers geen rekening worden gehouden; dat kon men enkel doen met wetenschappelijke, statistische gegevens en goed gestaafde argumenten. Mr. Humbert was geneigd de waarheid dier bewering te erkennen; maar Mrs. Butler antwoordde hem: „misschien ware het inderdaad beter geweest, als wij bij „machte waren geweest dadelijk uit te komen met een „volledig overzicht zoowel wat betreft wetenschappelijke „en juridische bewijzen, als historische feiten, die „hiermede in verband staan. Maar zulk een omvangrijk

„werk is nu nog eene onmogelijkheid Men ver-

„langt statistische cijfers en feiten, nu ja; maar zouden „Engelsche statistieken en feiten, gegrond op eene bemerkte ervaring elders, veel gewicht in de schaal „leggen? Ik geloof van niet, als zij op zich zelf bleven „staan. Feiten uit wijder kring, bewijzen aan een „wijder veld van onderzoek ontleend zullen wij later „in overvloed hebben, want, Gode zij dank, overal „zijn zij te vinden als de onwederlegbare getuigen van „de dwaasheid en de nietigheid van iedere poging om „het kwaad te regelen. Maar wij zullen zooveel sterker „staan, als wij eens bijéén hebben feiten en statistieken „verzameld in alle landen en over een veel langer tijd„perk. Daar moeten wij het van nu aan op toeleg-