is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„gen Te rekenen naar wat nu reeds inkomt, ben

„ik zeker, dat wij binnen een paar jaar een massa

„bewijsmateriaal bijéén zullen hebben Maar op

„dit oogenblik is noodig de eenvoudige verklaring eener „vrouw in naam van tienduizenden van vrouwen: wij „komen in opstand! Die verklaring zal de gewetens wekken, hoe gebrekkig men den vorm ook achten „moge. Wat nood of aan den vooravond van den strijd „het trompetgeschal al gebrekkig klinkt; die wapenroep „heeft immers geen ander doel dan: verzamelen! te blazen, „zoodat de troep, de wapenen en de strijdkracht kunnen „worden gezien. Die wapenroep moet voorafgaan, zal de

„worsteling, de enge worsteling met den vijand volgen

„Later zullen wij wel komen met zwaar geschut van „feiten en cijfers en wetenschappelijke bewijsgronden — „wij en onze opvolgers zullen voortgaan die aan te „brengen, jaar in en jaar uit, tot onzen tegenstanders „geen grond onder de voeten meer overblijft."

Deze brochure, die oorspronkelijk in het Fransch het licht zag, maar in nagenoeg alle Europeesche talen is vertaald, werd inderdaad een machtig werktuig om de openbare meening te doen kenteren. Toen Mrs. Butler over het Jura-gebied, waar zij verschillende fabriekssteden bezocht, naar Parijs terug keerde, stuitte zij dan ook op veel meer tegenwerking dan de eerste maal, toen althans de gestelde machten geen ernst zagen in hare bedoelingen, ten minste geene practische