is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ring, waartoe echter verscheidene duizenden van uit„noodigingskaarten waren uitgegeven en de zaal was

„reeds lang voor het gestelde uur overvol Zoo

„levendig was de belangstelling, waarmede naar de „verschillende toespraken werd geluisterd, vooral door „de talrijke mannen en vrouwen uit de arbeidersklasse, „die in deze door bittere ondervinding konden oor„deelen, dat het zelfs noodzakelijk werd ons te matigen „en niet alles te zeggen wat ons op het hart lag aangaande de wreedheid en het onrecht van het stelsel, „dat zijne slachtoffers in zoo grooten getale uit hunne „rijen betrok."

Verschillende andere samenkomsten volgden, die soms halverwege door de politie werden gesloten, daar dikwijls uit het publiek zelf al te hevige aanklachten opgingen. Zoo werd, naar Mrs. Butler verhaalt, door eenen werkman verklaard: „De samenleving is „op een dood punt gekomen door den rampzaligen „toestand der vrouwen. Hier te Parijs staat het „vast als een axioma, dat eene vrouw niet kan leven „van het werk harer handen. Het groote maatschappe„lijke kwaad schuilt in de ellendige loonen, die den „vrouwen uitbetaald worden. Daardoor, ik zeg het „zonder aarzelen, wordt de ontucht noodzakelijk, onvermijdelijk. Er zijn arbeidsters in Parijs, die een „vader of een echtgenoot hebben en in dat geval zijn „de 10 of 20 stuivers, die de vrouw daags verdient,