is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar is": „De zaaitijd is lang en koud geweest. Vele „tranen druppelden in de voren; en nu is de ijzige stond, „die het aanbreken van den dageraad vooraf gaat. Maar „tallooze blikken richten zich reeds naar den horizon „en tallooze stemmen vragen: Wachter, wat is er van „den nacht?1) en het antwoord zal weldra luiden: De „morgenstond is gekomen en het is nog nacht. De „heilige opstand der vrouw in onze dagen luide gepredikt, de opstand der vrouw tegen den leugen, waar„door het grootst mogelijk maatschappelijk kwaad wordt „in stand gehouden, heeft meer dan iets anders weerklank gevonden en allerwege het geweten der Christelijke Kerk uit zijne sluimering gewekt. Die kreet „van opstand heeft een zuiveringstijdperk aangekondigd .... Men begint zekere walging en vermoeid„heid te gevoelen van de slechtheid der menschen en „uit menig hart rijst de verzuchting: Wie zal ons het „goede doen zien? Schenk, Heer, over ons het licht „Uws aanschijns! En er zijn ook onder ons profeten, „wier levend geloof reeds is een vaste grond der dingen, die men hoopt.2) Er zijn gezalfde oogen, die „reeds het Koninkrijk Gods zien komen; er zijn geopende „ooren, die reeds eenige accoorden van het groote lied „des oogstes hooren .... Maar toch, houd u zeiven „bereid; want de tijd nadert, een stormachtige tijd.

1) Jesaja, 21 : 11—12.

'*) Hebreeërs, 11 : 1.