is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Immers de dageraad zal niet komen een zacht en helder schijnsel werpende over een stillen oceaan en over „eene vreedzame aarde. Alles rondom ons voorspelt „eene ernstige worsteling. Er zal een toenemende strijd „van tegenover elkander staande beginselen zijn, een „strijd van goede en kwade machten. De heldere stralen „van de Zonne der Gerechtigheid zullen uit de duisternis „aan het licht brengen al het onreine, dat in een men„schenhart besloten is: wellust, hoogmoed, wreedheid, „wraakzucht, haat. Deze protectie schijnt u hard om te „hooren en gij vraagt u af, hoe die kan komen uit den „mond van eene, die gelooft aan de Almacht der Liefde. „Maar de uitkomst zal de waarheid dezer voorspelling bevestigen. De kracht van het kwaad is even nood„lottig als de Goddelijke Genade machtig is. De haat „van sommigen tegen wat hunnen begeerten in den „weg staat, wordt somwijlen tot iets ergers nog dan „menschelijke hartstocht. Zoo de heiligen door den „goddelijken bijstand zich al hebben kunnen opheffen „tot een waarlijk heldhaftigen graad van liefde, en daden „konden volbrengen, die den natuurlijken krachten van „den mensch te boven gaan, zoo kunnen zij, die reinheid en gerechtigheid bestrijden, komen tot een trap „van haat, die hen tot erger leidt dan beweegredenen „van vleesch en bloed het zouden kunnen doen. Die „haat is niet de vrucht van de rede, noch van het verstand; die is de vrucht van de werking eener andere