is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Die is en blijft der vrouw trouw, ook wanneer deze

„zich zelve ontrouw wordt Begrijpt mij wel,

„lieve vrienden, ik zoude der openbare meening geenen „aanstoot willen geven op eene wijze, die slechts kwaad „zoude kunnen stichten. Maar ik wil ook niet, zoo „waarlijk helpe mij God, buigen voor de openbare meeding, als zij zoo weinig zuiver en billijk oordeelt als „thans Zoude deze kruistocht ooit zijn onderkomen, als eenige Engelsche vrouwen de openbare „meening niet openlijk hadden getrotseerd? Gelooft „mij: als dit congres voorbij is, zult gij met verbazing „constateeren, hoe gemakkelijk en nuttig het is, als „mannen en vrouwen samen werken en samen over-

„leggen Ik ken ook wel dat soort cynische medici,

„daar gij op doelt; maar zoo zullen er niet velen onder „ons zijn; en zoo zij er al mochten wezen, ik vrees „hunnen invloed niet. Zij zullen niet bestand blijken „tegen de waardigheid, den ernst en de beslistheid „van onze abolitionistische medici."

Het congres werd den 17den September 1877 geopend. De werkzaamheden waren verdeeld over 5 secties; en de moties in deze 5 secties gesteld en aangenomen werpen een helder licht op den innigen samenhang van het zedelijkheidsvraagstuk met alle andere sociale vraagstukken , met de verschillende zijden van het feminisme vooral. Kort samengevat werd bij motie aangenomen: 1°. in de sectie voor Hygiëne: dat zelfbe-