is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„afgevaardigden hadden er genoeg van en drongen naar "den uitgang. De zaal dreigde half leeg te loopen en „de stemming alle beteekenis verliezen. Daarom waagde „ik het, de deur te sluiten en er met mijnen rug tegen „te gaan staan, zeggende, dat niemand eten of drinken „zoude hebben, eer hij had gestemd. Dat verraste en „vermaakte hen; zij gingen weder rustig zitten. Nadat „nog een half uur was gedebatteerd, werd besloten de "eindstemming uit te stellen tot den volgenden morgen ]om half zeven. De motie in de sectie voor Moraliteit „werd zonder bezwaar aangenomen; maar in de sectie „voor Hygiëne duurde de bespreking zoo lang, dat de „stemming ook daar moest worden uitgesteld tot in „den avond. Om acht uur kwamen wij daartoe weder „bijéén en luisterden, dicht op één gedrongen in de „stampvolle zaal, tot na middernacht naar eene uiterst „belangrijke bespreking. Onze damesleden waren allen „trouw opgekomen; maar zij waren des morgens reeds „zoo vroeg op geweest en hadden den geheelen dag „zoo ingespannen gewerkt, dat mijn zoon mij vertelde, „dat hij tegen elven eene lange rij van dames had „gezien, allen vast in slaap; maar ééne van haar, Mrs. „Lucas, hadden zij tot wachteres aangesteld om haar „te wekken als bij eenig onderdeel der motie moest „worden gestemd; en Mrs. Lucas was klaar wakker, „hare oogen straalden als gloeiende kolen! . . . Onze „moties zijn gezonden aan alle Regeeringen, aan alle