is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„gemeentebesturen over geheel Europa. Gisteren reeds „zijn zij in extenso getelegrafeerd aan de Engelsche „pers. Mijn zoon George had dat werk op zich ge„ nomen en dat eischte veel vlugheid en bedrijvigheid. „In de sectie voor Wetgeving hadden wij ook nog eene ingrijpende bespreking over de wetgeving in verschillende „landen en over het recht van onderzoek naar het vader„schap, vraagstukken, die wel niet eigenlijk tot ons pro„gramma behoorden, maar er toch mede samenhangen, er „aan verwant zijn. Signora Mazzoni, eene afgevaardigde „uit Milaan, barstte er bij in tranen uit, en sommigen „onzer heeren raakten wat uit hun humeur. Geen „wonder ook, want dit zijn van die punten, waarop

„verschillende volken verschillend voelen De

„jonge advocaat, die ons Donderdag zoo heftig bestreed, »is gisteren bij mij geweest om te zeggen, dat hij het „nu anders inzag en ons gevoelen was gaan deelen, „voornamelijk ten gevolge van het optreden der dames. „Hij had gedacht, verklaarde hij, dat wij een troepje „fanatieke, sentimenteele vrouwen waren; maar nu hij „vrouwen had hooren pleiten als juristen, ook wel tegen „elkander en toch met alle hoffelijkheid, zooals dat „onder mannen gaat (!), was hij toch tot de overtuiging „gekomen, dat wij ernstige, wel opgevoede, en zelfs „wetenschappelijk ontwikkelde vrouwen zijn. Sedert „was hij op iedere vergadering tegenwoordig geweest, „zeide hij, en hij had al onze woorden wel gewogen."