is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„op God. Wij grijpen naar ieder wettig middel onder „ons bereik. Maar eene lange ervaring heeft ons wel „geleerd, dat de openbare politieke middelen, die eene „rechtvaardige wetgeving en de Constitutiën der verschil„lende natiën aan de hand doen, de zekerste middelen „zijn om te breken met gewettigd onrecht, met slavernij, „met verdrukking, met begeerlijkheid, bedrog, moord „en schande, zooals die alle worden samen gevat in „het stelsel van reglementeering van de ontucht door „den Staat."

VII.

Maar naarmate het werk zich uitbreidde, meerdere arbeiders ingingen tot den oogst, kwam Mrs. Butler's optreden niet meer in die mate op den voorgrond als het dit vroeger deed. Zij, die den stoot aan de beweging had gegeven, kon niet overal mede hand blijven aanleggen aan het werk. Veel kwam tot stand en werd bereikt, waarvan zij eerst kennis kreeg door brieven en couranten-berichten, zonder dat zij zelve vooraf er eenig onmiddellijk deel aan had gehad, verklaarde zij'). Maar toch, zij bleef leiding en richting geven door tusschenkomst van het Centraal-Comité der Fédératie te Londen en te Genève, door hare aanhoudende bui-

!) Joscphine Butler. Personal Reminiscences ol a great Crusade. pag. 180.