is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestuur plaats greep; maar tevergeefs had zij toen in naam van 16 millioen van Harer Majesteits onderdanen de geheele, onmiddellijke en onvoorwaardelijke intrekking der wet verlangd. De buitengewone ongevoeligheid, waarmede Gladstone dit punt steeds heeft behandeld, schrijft de Heer Stead in zijne levensschets van Josephine Butler, is voor velen, die hem overigens bewonderen en lief hebben, de schaduwzijde van zijn karakter. Het Parlementslid Stansfeld wist dus, dat hij niet op den steun der Regeering behoefde te rekenen, toen hij in 1883 desniettemin den moed had een voorstel tot intrekking der wet in te dienen. Dit voorstel werd verworpen, maar leidde er toch toe, dat het Parlement in April 1883 besloot, de wet tijdelijk buiten werking te stellen. Dit was reeds veel; maar niet genoeg, want bij iedere kentering der meerderheid in het Parlement kon de wet weder op nieuw hare slachtoffers gaan maken.

Bij de nieuwe verkiezingen in 1885, toen voor het eerst hoofden van gezinnen als zoodanig het kiesrecht konden uitoefenen, wendde Mrs. Butler dan ook in een manifest, dat bij duizenden en duizenden van exemplaren werd verspreid, zich tot de kiezers met de vraag: „Door wie zullen wij in de naaste toekomst worden „geregeerd? Aan den vooravond der verkiezingen vragen „de vrouwen meer nog dan de mannen zich dit met „bezorgdheid af, omdat zij zeiven het recht missen om