is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„door hare stem haar oordeel uit te spreken over de „candidaten, die ook haar zullen vertegenwoordigen „in het Parlement en die daar het hunne zullen bijbrengen tot het maken van wetten, waardoor zij zel„ven, hare kinderen, hare huishouding ten goede of ten „kwade zullen worden geregeerd .... Als vrouw ben „ik onuitsprekelijk dankbaar gestemd, omdat eindelijk „de vraag naar het persoonlijk karakter bij de verkiezing van eenen volksvertegenwoordiger op den voorgrond treedt. Ik hoop en vertrouw, dat de tijd nu „voorbij is, waarin men zeggen of gelooven kon, dat „het voor een man met een zondig leven en een verdorven karakter mogelijk is om goed en rechtvaardig „te regeeren. Wie kan ze optellen de ongerechtigheden, „de zielemoorden, de verwoestingen van jonge levens, „die jaren lang zijn geschied en grootendeels het gevolg „waren van den schandelijken toestand onzer wetten „op het gebied der zedelijkheid, welke toestand jaar in „jaar uit werd in stand gehouden door mannen, wier „tegenwoordigheid in het Parlement een hinderpaal is „voor eiken goeden en zuiveren maatregel. De leiders „der toekomst, hetzij binnen of buiten het Parlement, „moeten, zullen zij voor ons gansche land een goed „en vruchtbaar werk doen, boven de gewone opvatting „der staatkunde zich verheffen tot een koninklijk besef „van recht; en zij, die den godsdienst van Jezus belijden, moeten in het openbare leven en in de wetgeving