is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de strenge, practische, ware strekking van het Evangelie brengen .... Vraagt derhalve uwen candidaten: „wat is uw oordeel over de wet op de besmettelijke „ziekten? Op de bodem dezer vraag ligt, wel verstaan, „de groote fondamenteele vraag van persoonlijke vrijheid. „De eigenlijke beteekenis dezer vraag is: In hoeverre „bekommert gij u om de rechten der zwakkeren? Naar „uwe houding tegenover de laagste en meest verachte „leden der maatschappij willen wij afmeten de oprechtheid uwer bedoelingen jegens ons zelf Wij heb-

„ben gelukkig het afschuwelijke stelsel dezer wetten „niet lang genoeg onder ons gehad om er al de vreegelijke vruchten van te plukken, die heden ten dage op „het vasteland van Europa daarvan worden geoogst. „Maar wij hebben deze giftige plant zien opschieten als „onkruid, tot het Parlementsbesluit van April 1883 de „kracht van het stelsel verlamde. Toch, de wet bleef „bestaan en kan ieder oogenblik op nieuw overal van „kracht worden. Het nieuwe Parlement moet haar

„daarom geheel te niet doen Indien de kiezers

„nu wakker worden voor de groote belangen van het „land, belangen, die oneindig veel grooter zijn dan de „overwinning van deze of gene staatkundige partij,

„mogen wij hopen op een zuiverder Parlement "

Haar oproep ging ditmaal niet ongehoord voorbij. Toen het nieuwe Parlement bijéén kwam, bleek het inderdaad van het vorige aanmerkelijk te verschillen.