is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reeds in de eerste zittingen kwam het uit, dat de overgroote meerderheid der leden het volkomen eens was met Mrs. Butler wat betreft de onrechtvaardigheid der wet, „die nu zoo lang als een nachtmerrie op het geweten „van het Engelsche volk had gedrukt1)." Toen de Heer Stansfeld reeds den 16den Maart voorstelde te besluiten, „dat naar de meening van het Lagerhuis de wet op de „besmetttelijke ziekten moest worden ingetrokken," werd dit voorstel terstond met algemeene stemmen aangenomen. Bij de tweede lezing op 25 Maart daaraanvolgende ging het zelfs door zonder hoofdelijke stemming, — ook in het Hoogerhuis; en op 16 April 1886 werd het besluit tot intrekking der wet door koningin Victoria bekrachtigd.

Mrs. Butler vertoefde destijds tot herstel harer geschokte gezondheid buitenslands. „Gij verheugt u," schreef zij, toen zij het bericht ontving, „gij verheugt „u; maar wat mij aangaat, toen het telegram mij bereikte, was ik er bijna onverschillig onder. Wij heb„ben zoo lang er voor gestreden en nu het eindelijk is „gebeurd, schijnt het wel, alsof door het lange wachten „veel van de vreugde over de zegepraal verloren is „gegaan." Deze neerslachtigheid van stemming schrijft de Heer Stead, was niet onnatuurlijk; wanneer de overwinning is behaald , laat het bloedverlies den ge-

i). W. T. Stead. Josephine Butler. Een Levensschets.