is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wonden overwinnaar vaak niet eens toe, te blozen van fierheid bij het geschal der victorie; de prikkel, die tot strijden drong, heeft dan opgehouden te bestaan en het uitgeputte zenuwstelsel doet den overwinnaar gevoelen tot welken prijs de overwinning is gekocht.

Maar spoedig reeds schudde Mrs. Butler die gedrukte stemming weder van zich af. In Engeland was de overwinning nu wel behaald; maar op het vasteland van Europa moest de strijd nog altijd worden voortgezet en hoe, indien de intrekking der wet de Engelsche vrienden eens mocht leiden tot onverschilligheid omtrent den kruistocht in het buitenland? De gedachte aan dit gevaar wekte Mrs. Butler op tot vernieuwde krachtsinspanning. Zij haastte zich naar Engeland terug te keeren om in persoon te deelen in de voorbereiding van het congres der Federatie, dat in 1886 te Londen zoude worden gehouden. „Mijn wensch is, het congres „zoo vruchtbaar mogelijk te helpen maken," schreef zij. „Wij hebben wel eene groote overwinning behaald; „maar in onze koloniën is het ellendige stelsel toch „nog van kracht en onze naburen op het vasteland van „Europa behoeven ook nog onze hulp. Zoolang eenige „Regeering de ontucht officieel in bescherming neemt, „zal deze vreeselijke slavenhandel voortduren en zullen „wij er hier in Engeland mede onder lijden. De voorstanders van de afschaffing dezer wet zijn nu tot op „zekere hoogte gerust gesteld; en het zal niet gemakkelijk zijn , hen op nieuw wakker te krijgen."