is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op het laatst den voortgang van de beweging, die zij had helpen wekken en van zoo menig ander sociaal streven, dat daarmede nauw verband hield. Reeds vroeger had zij helpen ijveren ter verkrijging van de Married Woman's Property Act betreffende den eigendom der gehuwde vrouw, welke wet, die in 1882 werd herzien, der gehuwde vrouw uit den arbeidersstand verzekerde het recht van beschikking over haar eigen verdiend loon. Eene andere wetswijziging, die het haar tot hare groote voldoening gelukte te verkrijgen, was de wijziging van de Mutiny Act, waarbij militairen, gehuwd of ongehuwd, werden vrijgesteld van iedere verplichting of verantwoordelijkheid tegenover hunne kinderen, zoowel wat betrof hun wettig als hun onwettig kroost: eene barbaarsche wet, die jaren lang eene bron van nameloos lijden en nameloos onrecht was geweest.!) Dit alles hing echter ten nauwste samen met den strijd voor de verkrijging van staatkundige rechten voor de vrouw. De beweging voor vrouwenkiesrecht in Engeland dagteekent van lang vóór het optreden van Mrs. Butler; maar de door haar gepredikte kruistocht tegen eene afschuwelijke wet werkte krachtig mede om de vrouwen in Engeland en elders te brengen tot het besef harer persoonlijke verantwoordelijkheid

i) Josephine Butler. Personal Reminiscences of a great Crusade. pag 44.